Instrucțiuni de utilizare a aplicației GenderPulse

Datele vizualizate pe platforma GenderPulse sunt extrase din Banca de date statistice a Biroului Național de Statistică din Republica Moldova sau sunt automat estimate în baza acestor date. Sursa datelor o constituie rapoartele statistice ale BNS și ale altor autorități publice producătoare de statistici oficiale.

Datele preluate din Banca de date statistice sunt vizualizate în aplicația GenderPulse sub formă de infografică interactivă. Acestea sunt grupate în 5 domenii tematice relevante pentru analiza problematicii de gen:

Demografie (8)
Participare la luarea deciziilor (5)
Educație (9)
Sănătate (9)
Abilitare economică (13)

Acești indicatori statistici fac parte din Setul minim al indicatorilor de gen elaborat de către Comisia pentru Statistică a ONU.

Datele utilizate pentru vizualizări sunt prezentate în numere absolute (exprimate în unități de măsură naturale – număr persoane, lei, etc.) și/sau valori relative de tip rată, pondere, raport, structură, indice (exprimate în procente, puncte procentuale, număr bărbați la 100 femei, etc.).

Unele grafice reprezintă atât valori absolute pentru femei și bărbați, sau fete și băieți, cât și distribuții pe sexe ale diferitor grupuri ale populației (de exemplu: tineri, adulți și vârstnici, sau populație rurală și urbană).

Marea majoritate a graficelor sunt însoțite de texte scurte care au scopul de a tălmăci (pe înțelesul cititorului) semnificația indicatorului statistic vizualizat, a arăta diferențele de gen observate sau a descrie evoluția în timp a fenomenelor măsurate de indicatorii statistici.

Pentru toți indicatorii vizualizați se vor afișa definițiile acestora.

Utilizatorii au posibilitatea de a interacționa cu conținutul platformei GenderPulse prin acțiuni de tipul:

  • Activarea butoanelor dreptunghiulare – pentru a selecta șirul de date dorit;
  • Mutarea cursorului pe axa cu intervalul de timp și apăsarea de click – pentru a activa/ vizualiza setul de date pentru anul/ perioada selectat(ă);
  • Navigarea cu cursorul deasupra elementelor grafice din grafic – pentru a vedea valorile indicatorului pentru anumite perioade de timp;
  • Navigarea cu cursorul deasupra denumirii indicatorilor – pentru a vizualiza definiția metodologică a indicatorului statistic.

În funcție de acțiunile utilizatorului se vor observa modificări în textele de însoțire a indicatorilor, în valorile indicatorilor și în reprezentarea lor grafică.

Glosar de termeni

Pentru “Statistica de gen”

Genul definește relațiile sociale dintre femei și bărbați, care pot fi schimbate prin intermediul influențelor politice, economice sau culturale. Genul este un instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt analizate rolurile, responsabilitățile, constrângerile, șansele şi nevoile bărbaților şi femeilor în orice context. De aceea se spune „analiza de gen”.

Termenul de “sex” se referă doar la diferențele biologice dintre femei şi bărbați, care sunt universale şi de neschimbat în mod natural. Acestea nu se modifică în timp şi de la o cultură la alta.

Datele dezagregate pe femei și bărbați se vor numi “date dezagregate pe sexe”, iar indicatorii care captează schimbările de gen survenite în societate într-o perioadă se vor numi “indicatori sensibili la gen”.

Egalitate de gen - corectitudinea tratamentului în funcție de gen, care poate fi tratament egal sau tratament diferit, dar considerat echivalent în ceea ce privește drepturile, obligațiile şi oportunitățile.

Pentru “Instrucțiuni de utilizare”

Indicator statistic este expresie numerică a unui fenomen, proces sau a unei categorii economico-sociale, definite în timp, spațiu şi structură (exemplu: Numărul populației R. Moldova (spațiul) la data de 1.01.2015 (timp), pe sexe (element de structură)).

Indicatorii statistici se clasifică după forma de exprimare în absoluți (exprimați în unități de măsură naturale – număr persoane, lei, metri cubi, etc.) și relativi (exprimați în procente, puncte procentuale sau coeficienți).

Proporția reprezintă relația în care se află o subgrupă de populație față de populația totală (exemplu: Proporția salariaților în total populație ocupată). Cel mai des proporțiile sunt exprimate în procente. Suma proporțiilor pe subgrupe de populație este egală cu 100%, care revine populației totale și constituie structura acestei populații (exemplu: Structura populației ocupate).

Raportul este relația dintre o subgrupă de populație și altă subgrupă de populație, sau populația totală (ex. raportul de sexe care indică nr. bărbaților ce revin la 100 femei).

Proporțiile sunt considerate un tip special de raport. Rapoartele și proporțiile sunt utile pentru a analiza compoziția unei populații sau a unui set de evenimente.

Rata reprezintă frecvența apariției unui eveniment în cadrul unei populații într-o perioadă de timp (ex. rata natalității la tineri– arată frecvența nașterilor pentru populația din categoria tinerilor într-o perioadă de timp). Cel mai des ratele sunt exprimate în procente sau promile.

Ritm (sau indici) de creștere se determină ca raport dintre nivelurile aceluiași fenomen înregistrate în momente diferite de timp (ex. ritmul de creștere al numărului femeilor în funcții de conducere în anul 2014 și 2015).